Ekogeologiniai tyrimai

 • Preliminarūs
 • Detalūs
 • Papildomi
 • Hidrogeologiniai
Ekologiniai tyrimai

Užterštų teritorijų tyrimai

 • Užterštų teritorijų tvarkymo planų rengimas
 • Užterštų teritorijų tvarkymo kokybės kontrolė
 • Užterštų teritorijų tvarkymo kontroliniai ekogeologiniai tyrimai
Užterštumas

Požeminio vandens ištekliai

 • Požeminio vandens išteklių vertinimas (aprobacija);
 • Vandenviečių apsaugos zonų nustatymas;
 • Paraiškų, leidimo naudoti vandenviečių vandens išteklius, rengimas;
 • Požeminio vandens gavybos metinių ataskaitų (1-PV) rengimas.
Požeminio vandens išteklių vertinimas

Požeminio vandens monitoringas

 • Ūkio subjektų požeminio vandens monitoringas;
 • Požeminio vandens vandenviečių monitoringas;
 • Požeminio vandens monitoringo gręžinių įrengimas;
 • Gręžinių pasų rengimas.
...