• Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizcijos atlikimas, ataskaitos rengimas ir derinimas su atsakingomis institucijomis
  • Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išmetamų teršalų matavimai
  • Aplinkos oro teršalų ir kvapų sklaidos modeliavimas
  • Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų ketvirtinių ir metinių duomenų rengimas